ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Hodnotenie 0.00 (0 hlasov)

Zmluvné strany tejto zmluvy o užívaní:

Stránka "IKEA Fans Club" ikea-club.org (ďalej - stránka);

Fyzická / právnická osoba / individuálny podnikateľ, ktorý je v súlade s požiadavkami zákona uznaný za účastníka civilnej dopravy (ďalej len "užívateľ").

Táto Zmluva o užívaní stránok upravuje vzťah medzi používateľom a stránkou a považuje sa za uzavretú od okamihu, keď používateľ na tomto webe vykoná jednu z nasledujúcich činností:

  • Vyplnenie alebo odoslanie formulára "Registrácia" na webe;
  • Vyplňte alebo odošlite formuláre "Pridať oznam" na stránke;
  • Vyplňte alebo odošlite formulár "Kontakty" na stránke;

Táto zmluva používateľa je rovnocenná s písomnou zmluvou. Dohoda záver užívateľa znamená, že používateľ potrebné pre jeho mieru zoznámil s podmienkami tejto dohody užívateľa a plne a bezpodmienečne súhlasí s nimi, a to aj v rámci súhlasu Site so spracovaním osobných údajov Užívateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve User § 4, a v časti udeľovania súhlasu s webom na prijímanie e-mailov, sms a iných typov spravodajcov s informačným a reklamným obsahom vrátane stránok Partners.

Miesto poskytuje užívateľom zverejňovať informácie o tovare (služieb) s cieľom následného nákupu alebo predaji rôzne tovary a služby iným užívateľom (ďalej len - Services), s výnimkou tovaru a služieb, obmedzených v obehu alebo stiahnutých z obehu na mieste. Všetky transakcie sa uzatvárajú priamo medzi zmluvnými stranami. Vzhľadom k tomu, že na mieste nie je stranou transakcie a navyše, povinný v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov, pokiaľ ide o zodpovednosť za usporiadanie informácií vo verejnej doméne, web nie je krytá právnymi predpismi o ochrane práv spotrebiteľov.

1. PREDMET DOHODY

Táto stránka oprávňuje používateľa na publikovanie reklám po vyplnení registrácie s uvedením platnej e-mailovej adresy, prihlasovacieho mena a zvoleného hesla. Následne používateľ dostane e-mail potvrdzujúci registráciu obsahujúci odkaz, ktorého presun je potrebný na dokončenie registrácie. Využitie príležitostí na stránkach, tak registrovaných, ako aj neregistrovaných používateľov znamená prijatie týchto podmienok a povinností podľa pokynov na používanie Služieb.

Užívateľ súhlasí so spracovaním informácií poskytnutých používateľom.

Dohoda môže byť zmenená stránok bez predchádzajúceho upozornenia, nová verzia tejto dohody nadobudne platnosť po uplynutí 3 (troch) dní odo dňa, keď je predložený, iba ak by nová verzia tejto dohody stanovené inak.

Webové stránky si vyhradzuje právo zverejniť zoznam tovaru (služieb), sú zakázané na predaj na internetových stránkach, a preto zakázané umiestniť v reklame na používateľa a vykonať zmeny v tomto zozname jednostranne bez súhlasu používateľa. V prípade, že informácie zverejnené v reklamách pre užívateľov s informácií zverejnených v zozname tovarov (služieb), ktoré sú zakázané na predaj na webových reklám odstráni / upravuje reklamy bez ďalšieho vysvetlenia a bez ohľadu na dátum uverejnenia zoznamu inzerátu / korekcia.

V súčasnosti umiestňujeme reklamy iba na tovary a služby súvisiace s produktmi spoločnosti IKEA

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

CLA

Užívateľ súhlasí s tým, aby pri registrácii zadať platnú e-mailovú adresu, prihlasovacie meno a heslo, ktoré používateľ vyberie vlastný. (Služby nie sú k dispozícii, a nesmie byť používaný osobami mladšími 18 rokov alebo osoby dočasne alebo trvalo vylúčiť z používania služieb Stránok; osoby mladšie 18 rokov môžu využívať služby iba so súhlasom ich zákonných zástupcov). Táto stránka nie je zodpovedná za poskytovanie užívateľom zavádzajúcich informácií, a ak existujú dôvodné pochybnosti o spoľahlivosti poskytnutých informácií, miesto má právo odstrániť užívateľa / obmedziť prístup bez vysvetlenia a odškodnenie za časových a finančných strát pre užívateľa / tretej strany v súvislosti s odstránením / obmedzenia prístup.

Používateľ je povinný čo najviac sledovať bezpečnosť svojho hesla a nesmie ho prezradiť externým osobám.

Návod na uloženie tovar na predaj na webe sa zaväzuje umiestniť ho podľa inštrukcií na webových stránkach, a poskytovať presné a úplné informácie o produkte a podmienok jeho predaja, ale nemusí poskytovať informácie, ktoré by mohli mať vplyv na cenu tovaru.

Používateľ je povinný zabezpečiť, aby predaj tovaru nebol v rozpore s platnými právnymi predpismi a že predaj tohto produktu je povolený pravidlami stránok.

Užívateľ je povinný urobiť presný popis tovaru, pokiaľ ide o dodávky a predaj. Predajné podmienky a popis tovaru, vykonané užívateľom, nesmie byť v rozpore s touto dohodou a platnými právnymi predpismi (zodpovedný za dodržiavanie týchto požiadaviek spočíva s užívateľom).

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať automatické programy na získanie prístupu k tejto stránke bez povolenia zo strany stránok.

Užívateľ súhlasí, že nebude kopírovať, reprodukovať, upravovať, distribuovať ani zastupovať tretím stranám žiadne informácie obsiahnuté na webových stránkach (s výnimkou informácií poskytnutých používateľom), bez ohľadu na miesto, ako miesto prvotných informácií umiestnenia.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať ani sa nebude snažiť zasahovať do práce a iných činností na Stránke; a tiež nezasahovať do prevádzky automatických systémov alebo procesov a iných činností s cieľom zabrániť alebo obmedziť prístup na stránku.

Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať informácie poskytnuté iným používateľom bez povolenia iného používateľa. Všetky informácie, ktoré užívateľ obdržal o ostatných používateľoch v súvislosti s používaním lokality, môžu byť použité iba na uskutočňovanie transakcií prostredníctvom stránky. Používateľ teda nesmie používať e-mailovú adresu iného používateľa na účely priamej pošty alebo iného odosielania nežiaducich elektronických správ. Billboard nie je zodpovedný za porušenie tohto pravidla, s výnimkou povinnosti zastaviť prístup na stránku pre používateľa, ktorý ho porušil.

PRÁVA

Užívateľ má právo používať služby len s vlastnou e-mailovou adresou, prihlasovacím menom a heslom.

Používateľ má právo využívať ďalšie platené služby na stránkach. Platba za ďalšie platené služby sa uskutočňuje pomocou virtuálneho účtu, ktorý používateľ automaticky otvorí pri registrácii na webe za predpokladu, že virtuálny účet používateľa má finančné prostriedky.

Užívateľ poskytuje tieto stránky nevýhradnú, existujúci všade, trvalé právo používať toto právo v súvislosti s autorskými právami, ochrannými známkami, publikácií a databáz, čo je používateľ vzhľadom k informácií poskytnutých užívateľom o všetkých známych alebo neznámych informačných nosičov. Používateľ tiež odmieta všetky morálne a majetkové práva, ktoré má používateľ vo vzťahu k informáciám poskytnutým používateľom v rámci obmedzení stanovených platnými právnymi predpismi. Umiestnením reklamy na našich stránkach s obrázkami bez autorských práv ochrannej známky, Užívateľ súhlasí s použitím obrazov a / alebo jej časti v záujme týchto stránok bez nároku na odmenu.

Užívateľ sa zaväzuje neprenášať alebo predávať svoje údaje na vstup do systému tretím stranám. Užívateľ je povinný okamžite zmeniť prihlasovacie údaje, ak má dôvody domnievať sa, že údaje boli zverejnené alebo môžu byť použité tretími stranami.

Uvedením tovaru na predaj používateľ potvrdzuje, že má právo predávať tento produkt.

Táto stránka si vyhradzuje právo obmedziť počet aktívnych používateľských reklám na stránkach a obmedziť akcie používateľov na stránkach.

Stránky si vyhradzujú právo podľa vlastného uváženia bezplatne publikovať používateľove reklamy v sociálnych sieťach (oficiálne skupiny, komunity atď.) A používateľ súhlasí s týmto typom publikácie.

Táto stránka si vyhradzuje právo previesť túto používateľskú zmluvu medzi webom a používateľom vrátane, ale nie výhradne, všetkých výsledných práv a povinností alebo ich časti na tretiu stranu. V prípade prevodu práv sa stránka zaväzuje oznámiť, komu práva vyplývajúce z užívateľskej zmluvy, práva a / alebo povinnosti boli prevedené, uverejnením príslušných informácií na webových stránkach. V prípade prenosu užívateľskej zmluvy na tretiu stranu má tretia strana právo poskytovať podobné alebo podobné služby na inej stránke.

Billboard má tiež právo presunúť, dokončiť alebo predĺžiť lehotu na preukázanie tovaru z technických dôvodov, ktoré sú pod kontrolou alebo mimo kontroly lokality. Táto stránka má právo zastaviť predvedenie umiestneného tovaru, ak používateľ zaregistroval objekt, ktorý porušuje alebo môže porušiť túto zmluvu alebo súčasnú legislatívu.

Užívateľ nemá právo umiestniť tovar na predaj na Stránke alebo dokončiť transakciu iniciovanú na Stránke, čo môže viesť k porušeniu súčasných právnych predpisov stránok.

3. ZODPOVEDNOSŤ

Táto stránka nie je organizátorom transakcie alebo predajcom. Táto stránka poskytuje príležitosť registrovaným používateľom kedykoľvek a kdekoľvek za každú cenu za účelom predaja, predaja a nákupu zákonom povoleného tovaru. Stránka nekontroluje všetky reklamy odoslané používateľmi, nevlastní na predaj predmety na stránkach a stránka sa nezúčastňuje na transakciách medzi kupujúcimi a predávajúcimi. To znamená, že kvalita, bezpečnosť, zákonnosť a súlad tovaru (služieb) na jeho popise, rovnako ako možnosť predávajúceho predať, a kupujúci - získať tovar sú mimo kontrolu stránok. Užívateľ teda nemožno dospieť k záveru, že ponuka, predaj a nákup akéhokoľvek tovaru je platný a právny základ umiestnenia skutočnosti, o predaji tovaru a nákup na webe. Táto stránka nie je zodpovedná za dokončenie transakcie zo strany predávajúceho alebo kupujúceho. Používateľ preberá plnú zodpovednosť za to, že jeho kroky nie sú v rozpore so súčasnou legislatívou. V prípade liečebného oprávnený štátneho orgánu, aby preukázala, že informácie vyslaný používateľov je zneužitie / porušenie platných právnych predpisov alebo predpoklady pre takúto liečbu v budúcnosti, webových stránok má právo mazať informácií odoslaný užívateľmi na webe alebo ich upraviť.

Stránka nepoužíva špeciálne technické riešenia na overenie správnosti informácií poskytovaných našimi používateľmi pri registrácii na webových stránkach. Stránka nenesie zodpovednosť a nemôže zaručiť, že používateľ je naozaj to, čo zastupuje, a že informácie poskytnuté počas registrácie na stránke sú správne. Stránka odporúča komunikovať s možnými zmluvnými stranami a na tento účel využívať všetky nástroje dostupné na stránkach.

Používateľ je zodpovedný za všetky akcie pomocou svojej e-mailovej adresy, prihlasovacieho mena a hesla.

Niektoré z údajov uverejnených používateľmi na stránkach sa môžu zdať urážliví, nespoľahliví alebo zavádzajúci jednotlivých používateľov. Používateľ musí vziať do úvahy, že jeho zmluvná strana môže byť maloletá alebo sa vydáva za inú osobu. Používanie Služieb znamená, že používateľ chápe a akceptuje tieto riziká a súhlasí s tým, že Stránka nie je zodpovedná za konanie alebo opomenutie zo strany Používateľa.

Ak používateľ má nárok na iných užívateľov v používaní najmodernejších služieb, používateľ súhlasí s tým, aby tieto požiadavky nezávisle a bez zásahu zo strany týchto stránok, rovnako ako uľahčiť miesto zo všetkých nárokov, zodpovednosti, náhrady za škody, straty, náklady a výdavky, vrátane právnici známych alebo neznámych poplatkov vzniknutých v dôsledku alebo v súvislosti s takými požiadavkami. Táto stránka nezodpovedá za stratu informácií používateľom, ani za skreslenie informácií alebo stratu komunikácie. Táto stránka nie je zodpovedná za akékoľvek zlyhanie alebo problémy pri výkone svojich povinností v dôsledku nepredvídateľných okolností, vyššej moci, ktorého dôsledky nemožno odvrátiť alebo prekonať (napríklad rozhodnutia orgánov, štrajky, dopravných nehôd, zlomov vo všeobecnom systéme komunikácie, atď.) Počas existencie vyššie uvedených prekážok je užívateľ povinný vyvinúť maximálne úsilie na splnenie svojich povinností.

Stránka nezaručuje trvalý, neprerušovaný a spoľahlivý prístup k Službám, pretože faktory, ktoré nie sú kontrolované touto lokalitou, môžu zasahovať do správy Stránok. Možnosť používania týchto stránok a služby sú poskytované bez akýchkoľvek záruk, a to v rozsahu povolenom rozhodným právom, Website oslobodzuje sa od všetkých záruk a ďalších povinností, ako je definované podľa platných právnych predpisov, rovnako ako ostatné, vrátane, ale nie sú obmedzené na záväzky týkajúce sa schopnosti a profesionalitu , ako aj požiadavky týkajúce sa dodržiavania termínov.

4. DÔVERNOSŤ

Pri vyplňovaní a odosielaní formulárov na Stránke poskytne používateľ nasledujúce informácie: Meno, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Používateľ podľa vlastného uváženia má právo rozšíriť zoznam prenesených informácií, ak to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Poskytnutím svojich osobných údajov pri vypĺňaní formulára (všetky dostupné formuláre na vyplnenie na mieste) na webe užívateľ súhlasí s ich spracovaním týchto stránok, vrátane plnenia záväzkov stránok Používateľovi podľa tejto dohody užívateľa, informovať užívateľa o svojich službách, propagácia webových stránok tovar a služby, vedenie elektronických a sms-prieskumov, kontrola marketingových akcií, zákaznícka podpora, zabezpečenie dodania tovaru užívateľom, monitorovanie spokojnosti Užívateľ Kvality služby Site. To nie je považované za porušenie poskytovanie informácií o webových stránkach a tretie strany konajúce na základe zmluvy s stránok, aby mohol splniť povinnosti pre užívateľov.

Miesto má právo zasielať informácie, vrátane reklám, na e-mail a mobilný telefón užívateľa s jej súhlasom. Používateľ má právo odmietnuť prijímať reklamu a iné informácie bez vysvetlenia dôvodov odmietnutia. Servisné správa informujúca užívateľa o stave a fáz spracovania či objednávať služby zverejnených informácií a informuje o dôležitých zmenách v sieti sú zasielané automaticky a nemôžu byť užívateľom zamietnutá.

Táto stránka má právo používať technológiu "cookies". «Cookies» neobsahuje dôverné informácie, a miesto má právo odovzdávať informácie o «sušienky» partnermi, agentmi a tretie strany, ktorí uzavreli zmluvy s webom, aby mohol splniť povinnosti Užívateľa a na štatistické účely a pre optimalizáciu reklamné oznámenie.

Stránka dostáva informácie o adrese IP návštevníka stránky. Tieto informácie sa nepoužívajú na identifikáciu návštevníka.

Táto stránka nezodpovedá za informácie poskytnuté používateľom na stránkach vo verejnom formáte.

5. DODATOČNÉ PODMIENKY

Správy stránok určené pre používateľov sú publikované na webových stránkach a / alebo odosielané na e-mailové adresy poskytnuté používateľmi pri registrácii alebo postúpení reklám na webe.

Používateľské správy odoslané na stránky sa posielajú metódami uvedenými na webe. Správy zverejnené na Stránke sa považujú za doručené používateľovi od okamihu jeho zverejnenia. Správy odoslané e-mailom alebo faxom sa považujú za doručené druhej strane bezodkladne po obdržaní potvrdenia o doručení.

Táto stránka si vyhradzuje právo zmeniť túto zmluvu oznámením užívateľa alebo zverejnením zmenenej dohody na webe. Zmenená dohoda sa vzťahuje aj na nových používateľov odo dňa uverejnenia na webových stránkach. Zmenená a doplnená zmluva sa vzťahuje na už registrovaných používateľov po uplynutí tridsiatich (30) dní po oznámení o zmene. Zmeny v zozname "Zakázané predmety na predaj na stránkach" nadobúdajú účinnosť od okamihu ich zverejnenia na stránke.

6. platnosti zmluvy

Táto dohoda nadobúda platnosť po tom, ako používateľ poskytne elektronickú adresu, prihlasovacie meno a heslo a bude pokračovať v práci na dobu neurčitú.

Užívateľ má právo ukončiť svoje právo používať Služby zaslaním správy o tejto skutočnosti e-mailom alebo iným spôsobom poskytnutým softvérom Stránky.

Stránky si vyhradzujú právo ukončiť prístup k službám používateľa, ktorý porušuje tieto podmienky. Billboard si vyhradzuje právo zastaviť prístup k službám používateľa podľa vlastného uváženia. Užívateľ, ktorého prístup k službám bol ukončený alebo ktorého informácie prestali byť platné, nemá právo registrovať sa znova alebo používať registračné údaje iného používateľa bez osobitného povolenia stránok. Táto stránka si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia ukončiť poskytovanie Služieb a zastaviť prístup k Službám všetkých registrovaných používateľov.

7. Všeobecné ustanovenia

Táto dohoda sa riadi zákonmi.

Všetky možné spory týkajúce sa dohody sa riešia podľa noriem platných právnych predpisov.

Pravidlá ochrany spotrebiteľa sa nemôžu vzťahovať na vzťah medzi používateľom a stránkou.

Nič v tejto dohode sa považujú za zriadenie medzi užívateľom a mieste agentúry vzťahu, partnerské vzťahy, vzťahy na spoločných aktivít, vzťahy, osobné náboru, alebo nejaký iný vzťah, nie je výslovne uvedené v tejto zmluve.

Viac k téme ...

Odporúčame ...